Готови ли са компаниите за нефинансовото отчитане?

Готови ли са компаниите за нефинансовото отчитане?

 

На 14 декември в Мехелен, Белгия се проведе семинар, организиран от най-голямата европейска мрежа за корпоративна социална отговорност CSR Europe, на тема The EU Directive on non-financial information. Are you ready for the race?. На семинара от страната на БМГД на ООН взеха участие Дарина Георгиева, изпълнителен директор, и Марина Стефанова, директор „Устойчиво развитие“.

Photo 1 NFR seminarСеминарът направи преглед  на това как правителствата транспонират Европейската директива за нефинансово отчитане с фокус върху обхват и модел за отчитане, и оценка на осведомеността и готовността на компаниите, които ще бъдат пряко или косвено засегнати от Директивата.

Освен темата за нефинансовото отчитане бе разгледана и комуникацията на Европейската комисия относно прилагането на Глобалните цели за устойчиво развитие. Чрез този документ Комисията идентифицира дейностите си, с които допринася за осъществяването на Целите. В тази връзка БМГД на ООН представи своя Стратегически план 2015+ за работата си по Целите, като действията на Мрежата бяха представени като една от добрите и водещи практики в областта. 

Нефинансовото отчитане не е новост за много от отговорните и прозрачни компании по света.

От следващата година нефинансовото отчитане вече ще е задължително за някои предприятия в ЕС и ще се извършва съгласно Директивата за 2014/95/EС: оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието. Директивата бе приета на 5 декември 2014 г., а до 6 декември 2016 г. държавите от ЕС трябваше да я транспонират в своето национално законодателство. 

Picture Transposition EU Directive picture
До къде са стигналите страните-членки в работата си по въвеждането на Директивата за нефинансово отчитане в националното законодателство? Със зелено са посочени страните, които вече са приели съответния закон на национално ниво. С оранжево са обозначени страните, където в момента текат мерки по транспонирането. Със сиво са посочени държавите, за които няма официална информация за етапите по транспонирането.

 

В своите мотиви за въвеждането на Директивата Европейският парламент признава значението на оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, като социални и екологични фактори, от страна на предприятията с цел определяне на рисковете за устойчивостта и увеличаване на доверието на инвеститори и потребители. В действителност оповестяването на нефинансова информация е жизненоважно за управлението на прехода към устойчива глобална икономика.

„Едва ли някой може да стане добър, защото законът повелява. Но можем да използваме и изпълняваме тази Директива разумно, ефективно, ефикасно. Така че нашите отчети да не са формални, а да са истории за пример. Защото всички добри дела трябва да бъдат забелязани, отразени, отличени, да се разказва за тях“, сподели Дарина Георгиева.

Какво предстои?

Можем да очакваме допълнителни указания от ЕК през първата четвърт на 2017г. във връзка с обема и формата на оповестяване на нефинансова информация.

От своя страна, компаниите следва да се подготвят за новите изисквания. За някои от тях този преход няма да е толкова труден, напр. тези, които изготвят доклади за устойчиво развитие или Комюникета за напредък към  Глобалния договор на ООН.