Международни публикации

Международни публикации

Toolkit Toolkit for selecting and implementing collective SDG actions based on best practices of EU countries

Английската версия на Наръчника, който е продукт на успешното сътрудничество между Българската и Македонската мрежа. Наръчника споделя опита на Българската мрежа и представя добри практики за устойчиво развитие.

This is the English version of the Toolkit put together in conclusion to the successful partnership between the Bulgarian and Macedonian Local Networks. It shares the know-how of the Bulgarian Local Network, as well as good practices for sustainable development.

Practical Guide Интегриране на целите за устойчиво развитие в корпоративното отчитане: Практическо ръководство

Очертава триетапен процес за вграждане на Целите за устойчиво развитие в съществуващите бизнес и отчетни процеси. Той помага на бизнеса да отчита по-добре своето въздействие върху Целите и да отговори на нуждите от информация на съответните заинтересовани страни. Настоящото ръководство следва подход, който е съобразен с Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и стандартите GRI. За повече информация тук .

GOE_cover Global Opportunity Explorer 2019 представя стотици устойчиви решения и пазарни възможности, които адресират Целите за устойчиво развитие. За повече информация тук .
Guide Почерпете от международния опит за успешно интегриране на хора в неравностойно положение на работното място. Този наръчник ще ви помогне да придобиете по-добро разбиране за правата на хората в неравностойно положение, в това число и за това как да им предоставите възможност да подобрят своята конкурентоспособност. За повече информация тук .
Doklad Доклад на UN Environment – глобален поглед над методите за борба със замърсяването с пластмаса. За повече информация тук .
Human rights Права на човека: в основата на устойчивия бизнес

С този доклад се отбелязва 70-годишнината на Всеобщата декларация за правата на човека и се основава на Доклада за напредъка на Глобалния договор на ООН. Документът представя разбирането и инициативите на местните мрежи на Глобалния договор по света, представя кратки добри практики на компаниите, участващи в глобалната инициатива. За повече информация тук .

Capture Програмата на ООН за околната среда излезе с годишен доклад за 2018 г., в който представя работата на организацията по отношение на замърсяването на въздуха и моретата, както и на справянето с газовите парникови емисии. За повече информация тук .
csr КСО Черно море е инициатива за сътрудничество на КСО организации от Азербайджан, Армения, България, Румъния, Турция и Украйна. Благодарение на тяхната дейност настоящата публикация представя каталог за 2012г. с най-добрите практики в областта на корпоративната социална отговорност на страните от Черноморския регион.За повече информация тук .
63 Всеобщата декларация за правата на човека е приета от Общото събрание на ООН на 10 декември 1948 г. Декларацията е първото значително постижение на световната организация в тази област и първото записване на световно ниво на права, чиито носители са всички човешки същества. Тя се състои от 30 члена, които са доразвити в последващи международни споразумения, регионални инструменти за защита на човешките права, национални конституции и закони. Международната харта за правата на човека се състои от „Всеобща декларация за правата на човека”, „Международен пакт за икономически, социални и културни права” и „Международния пакт за граждански и политически права”.За повече информация тук .
26

Как да правим бизнес чрез отстояване  на човешките права

Тази публикация изгражда рамката на защита, уважение и отстояване на човешките права, чрез специалния представител на ООН за бизнес и човешки права. Описанията, знанието и насоките, събрани в това ръководство, се основават на опита на десетте мултинационални компании на мрежата на Глобалния договор в Холандия и са предназначени да помогнат на компаниите да изпълнят своите ангажименти по спазване на човешките права.

За повече информация тук .

54

Правата на децата и бизнес принципите

Разработен от УНИЦЕФ, Глобалния договор на ООН и „Запази децата“, документът съдържа изчерпателен набор от принципи, които да ръководят компаниите по пътя на зачитане на детските права.

За повече информация тук .

43

Наръчник по разработване на бизнес политика за човешките права

Предоставя указания как бизнесът да развие и приложи индивидуална корпоративна политика в областта на човешките права.  (UNGC, 2010)

За повече информация тук .

111

Бизнесът срещу корупцията – рамка за действие

Ръководство за компании за изпълнение на 10ия принцип на Глобалния договор на ООН срещу корупцията и за справяне с корупцията във всеки аспект на дейността им. То предоставя пътна карта и средства, които ще подпомогнат практическото приложение на политики с цел елиминиране на корупцията.

За повече информация тук .

131

Борба с корупцията по веригата на доставки: Ръководство за клиенти и доставчици

Представя общи корупционни сценарии по веригата на доставките и дава рамка и средства за противодействие.

За пожече информация тук .

certificate_small

Борбата срещу корупцията: електронен наръчник за обучение

Общ продукт на Глобалния Договор и Офиса на ООН срещу наркотиците и престъпленията (UNODC). Този наръчник използва 6 интерактивни обучителни модула, като целят по-добро разбиране на 10-ия принцип срещу корупцията и Конвенцията на ООН срещу корупцията и съотнасянето им към частния сектор. Наръчникът е предназначени за всички служители, които действат от името на компанията.

За повече инфорация тук .

151

RESIST – устояване на изнудване и молби в международните сделки

Инструмент за обучение на служители, базиран на сценарии.

За повече информация тук .

The-labour-Principles1

Трудовите норми на Глобалния договор на ООН: Наръчник за  бизнеса

Наръчникът  има за цел да помогне на компаниите да разберат и приложат 4-те  принципа в своята дейност. Той   предоставя  кратко описание на всяка от трудовите норми във формата на въпроси и отговори , и осигурява практически насоки  за това как компаниите да спазват,  разпространяват и реализират принципите.  Наръчникът съдържа и списък с основните ресурси на Международната Трудова Организация. Тези ресурси  улесняват внедряването на принципите в компаниите.

За повече информация тук .

ILO21

Правилата на играта: кратко запознаване с Международните трудови стандарти

Изданието има за цел да  предизвика по- добро  разбиране на същността на конвенцията  и препоръките на Международната Трудова Организация, прилагането и  управлението на международните трудови  стандарти,  и тяхната роля в глобалната икономика.

За повече информация тук .

p_cover_SustainabilityFramework1

Рамка за устойчивост на Международната финансова корпорация

Рамката за устойчивост  на  Международната финасова корпорация подпомага за популяризирането на добрите екологични и социални практики, насърчава прозрачност и отчетност, и допринася за положителни резултати от развитието. Рамката включва производствени стандарти, които  дефинират отговорностите на  компаниите относно екологичните и социални рискове. Производствените страндарти 2, които са в съответствие с Конвенцията на Международната  трудова организация,  осигуряват препоръки относно условията на труд .  Налично е и специално ръководство за различните видове трудови ваимоотношения включителнотрудови договори,  граждански договори и договори с доставчици.

За повече информация тук . 

child-labour1

Комплект от 3 наръчника, които помагат на компаниите  и бюрата по труда да запознаят с проблема за детския труд и да предпремат мерки срещу  него.

Том 1 изяснява понятието детски труд, какво го поражда,  последствията от него и 4 причини защо компаниите трябва да премахнат детския труд.

Том 2 обяснява  от гледна точка на бизнеса какви действия могат да се предприемат, за да се премахне детския труд.

Том 3 е за бюрата по труда.

 

Human_Trafficking1

Трафикът на хора и бизнеса: Добрите практики за превенция и борба с трафика на хора

Помага на бизнеса да  избягва рисковите ситуации и да  не бъде свързван с трафика на хора като не използва  рискови продукти, услуги или съоръжения.  Също  така в наръчника са включени  препоръки как бизнесът да допринесе за ограничаването на трафика на хора.

За повече информация тук . 

forcedlabourhandbookforbusiness1

Борбата с принудителния  труд – наръчник за работодателите и  бизнеса  

Като част от   “Програма за специални мерки за борба с принудителния труд “ на Международната трудова организация, този наръчник има за цел да помогне   на организациите, както тези набиращи служители, така и отделните компании , да се запознаят с принудителния труд и трафика на хора. В наръчника са включени практически инстументи и материали предназназначени за всички  представители на бизнеса,   разграничаващи принудителния труд  от доброволния, защо принудителния труд е заплаха за бизнеса, и конкретни мерки за неговото ограничаване.

За повече информация тук .

ILO_Disability_Workplace2

Хора със специфични потребности на работното място- Добри практики 

Откроява най- добрите практики на компаниите  и процесите в областта на наемането, задържането, продукти, услуги и корпоративна отговорност касаещи хората с увреждания. Информацията за компаниите насърчава и подпомага развитието на недискриминационни и разнообразни политики и инициативи, чрез посочване на реални примери за наемане на хора с увреждания и поддържане на разнообразието на работното място.

За повече информация тук . 

GRMSC1

Принципи за правата на жените – равенството означава бизнес

Принципите за правата на жените представляват набор от Принципи за бизнеса, предлагащи  съвети как да се упълномощят жените на работното място, бизнеса и обществото. Те наблягат на реални бизнес ситуации, които  насърчават  равенството между половете и упълномощаване на жените и се стремят да  отличат най- добрите практики.

За повече информация тук .