Глобален договор на ООН

Официалният старт на Глобалния договор бе даден от Генералния секретар Кофи Анан на Световния Икономически Форум в Давос, Швейцария през януари 1999 г. Инициативата призовава компаниите да възприемат десет универсални принципа в областта на човешките права, трудовите стандарти, околната среда и борбата с корупцията и да ги приложат в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

Глобалният договор е платформа за обмяна на знания и диалог с активното участие и подкрепа на компании, специализираните организации на ООН, бизнес асоциации, неправителствени и синдикални организации за насърчаване на обществената отговорност на бизнеса и етичните бизнес стандарти. Чрез своя ангажимент по отношение на всеобщо възприети ценности и чрез минимизирането на негативните ефекти от своята стопанската дейност компаниите могат да дадат своя принос за превръщането на глобализацията в позитивна сила. Частният сектор е и ключов партньор, даващ своя принос за постигането на Целите за устойчиво развитие на ООН. 

Към 2011 г. на международно ниво Глобалният договор обединява на доброволна основа почти 8000 компании, бизнес асоциации, неправителствени организации от 130 държави в мрежа за размяна на най-добри практики и сдружаване, като членството на всички тях е официално признато и поименно посочено на официалната международна интернет страница на Глобалния договор.