Нефинансово отчитане

Нефинансово отчитане

От 01 януари, 2017 г. нефинансовото отчитане е задължително за някои предприятия в ЕС и се извършва съгласно Директивата за 2014/95/EС: оповестяване на нефинансова информация и на информация за многообразието. Директивата бе приета на 5 декември 2014 г., а до 6 декември 2016 г. държавите от ЕС трябваше да я транспонират в своето национално законодателство. 

В своите мотиви за въвеждането на Директивата Европейският парламент признава значението на оповестяването на информация, свързана с устойчивостта, като социални и екологични фактори, от страна на предприятията с цел определяне на рисковете за устойчивостта и увеличаване на доверието на инвеститори и потребители. В действителност оповестяването на нефинансова информация е жизненоважно за управлението на прехода към устойчива глобална икономика. За някои компании преходът оповестяването на нефинансова информация няма да е толкова труден, напр. тези, които изготвят доклади за устойчиво развитие или Комюникета за напредък към  Глобалния договор на ООН.

По повод отправено от Българската мрежа запитване към Министерство на финансите, относно оповестяването на нефинансовата информация, беше получен следният отговор:

„Министерство на финансите е разработило указание относно прилагане на глава седма „Годишни доклади“ от Закона за счетоводство, което изцяло е съобразено с насоките, дадени от ЕК и което предстои да бъде публикувано на интернет страницата на министерството“. 

 

„По отношение на признаването на отчетите, изготвени от компаниите-членове на инициативата „Глобален договор на ООН“, няма пречки те да бъдат признати, в случай че отговарят на нормативните изисквания за съставянето и публикуването им по Закона за счетоводството“, завършва отговорът на министерството.