Като доброволна инициатива Глобалният Договор търси широко участие на различни бизнес и други организации.

Предимства за Вашата компания

От стопанска гледна точка Вашата подкрепа за осъществяването на принципите на Глобалния договор е целесъобразна и в подкрепа на това твърдение могат да се изтъкнат много доводи, сред тях и следните:

  • Управление на преките разходи за осъществяването на стопанска дейност;
  • Ангажирате нови възможности за бизнес;
  • Инвестирате в устойчива бизнес среда;
  • Възприемане на европейски стандарти;
  • Получавате обществено признание;
  • Маркетингови възможности, свързани с подкрепата на определени каузи;
  • Възможности за връзки с обществеността;
  • Ставате партньори в обществени дейности и дейности за развитие.

Глобалният договор разчита на отговорността си пред обществото, прозрачността на работата си и интереса на компаниите, профсъюзите и гражданските организации при инициирането и споделянето на съвместни дейности по следването на принципите, върху които инициативата се основава.

Ползи от членството в Българската мрежа на Глобалния договор на ООН  

Value Proposition

United Nations Global Compact – ползване на лого