Комюнике за напредък

Комюнике за напредък (Communication on Progress – COP)

През 2023 г. беше въведен новият формат на Комюникето за напредъка (CoP). Новата рамка преминава от разказвателен формат към стандартизиран въпросник в нова дигитална платформа.

CoP е задължително публично и годишно оповестяване от бизнес-членовете на Глобалния договор на ООН пред заинтересованите страни със следните основни цели:

  • Насърчаване на отчетността по отношение на ефективността на корпоративната устойчивост, за да се помогне ефективността на Глобалния договор на ООН
  • Насърчаване на непрекъснатото учене и ефективността на корпоративната устойчивост
  • Подобряване на достъпа на заинтересованите страни до информация относно прилагането на Десетте принципа и приноса им за постигане на Целите за устойчиво развитие Goals (SDGs).

За да постигне тези цели, CoP включва две изисквания:

  • Изявление за продължаваща подкрепа на СЕО, потвърждаващо принадлежността към инициативата и нейните принципи
  • Въпросник за корпоративните действия и представяне, свързан с 10те принципа и SDGs.

→ Качването на подкрепяща документация (напр. доклад за устойчивост) не е задължително и не замества изявлението на главния изпълнителен директор и въпросника.

→ CEO изявлението, въпросника и качената документация ще бъдат публично достъпни на профила на компанията-член на сайта на централата.

Усъвършенстваният формат на Комюникето за напредъка дава възможност на компаниите да:

  • Повишат доверието и репутацията си
  • Идентифицират пропуски
  • Следят прогреса
  • Се сравняват с други компании
  • Да учат и напредват.

Периодът за подаване на документи за задължителното Комюнике за напредъка за 2024 г. e между 1 април и 31 юли 2024 г.

Механизъм на подаване → през сайта на UN Global Compact https://www.unglobalcompact.org/participation/report/cop

Как се използват Комюникетата?

Комюникетата стават публично достъпни на уебсайта на Глобалния договор в момента, в който биват качени от участника, като по този начин се позволява на компаниите да комуникират усилията си в подкрепа на принципите на Глобалния договор на ООН. Комюникетата предоставят на заинтересовани лица информация и възможност за информиран избор относно компаниите, с които си взаимодействат. Проучването на заинтересованите лица е основата на прозрачността и оповестяването като напредък.

Тук може да намерите всички комюникета, подадени към Глобалния договор.