Kомюнике за ангажираност

Комюнике за ангажираност (Communication on Engagement – COE)

Политика на Глобалния договор на ООН относно Комюнике за ангажираност (COE) за нестопански организации[*]

От 1 ноември, 2013 г., всички нестопански организации, членове на Глобалния договор на ООН, са  задължени да публикуват т.нар. „Комюнике за ангажираност“ (COE) за всеки двугодишен период от своята работа.

 

Общ преглед

 • Доскоро само компаниите, членове на ГД на ООН, бяха задължени да оповестят прогреса си по прилагането на десетте принципа. За повишат степента на включване на нестопанските организации в работата на инициативата, Управителният съвет на ГД реши, че и те трябва да съставят периодични отчети за своята дейност по изпълнение на ГД.
 • Когато се присъединяват към Глобалния договор, от учасниците се иска да идентифицират една или повече специфични дейности, които пордкрепят ГД, според всеки тип на нестопански участник (академична институция, бизнес асоциация, град, НПО, профсъюз и/или организация от публичния сектор).
 • „Комюникето за ангажираност“ представлява публичен доклад, чрез който участниците информират заинтересовани страни за своите усилия при прилагане и популяризиране на принципите на Глобалния Договор, както и за тяхното включване в инициативата. Той носи директно послание към заинтересованите страни относно специфичните му дейности в подкрепа на Глобалния договор.
 • Като общодостъпен документ, публикуван на уебсайта на Глобалния договор (www.unglobalcompact.org), „Комюникето за ангажираност“ е важна демонстрация на ангажираността на нестопанска организация към промотирането на десетте принципа сред бизнеса. Липсата на периодично докладване на уебсайта на ГД на всеки две години може да доведе до промяна на статута на участника и евентуално до изключването му от инициативата

 

От нестопанските участници се изисква да качат комюникето за ангажираност на уебсайта на ГД и трябва да осигурят по-широкото му разпространение чрез комуникационните канали на главните заинтересовани лица. Въпреки, че цялостният формат на комюникето е гъвкав, всяко комюнике за ангажираност трябва да се придържа към следното:

 

Изисквания към Комюнике за ангажираност 

Нестопанските членове следва да описват усилията си за ангажираност на всеки две години чрез COE (насърчават се и годишни доклади, но това не е изискване).

 

 1. Всяко Комюнике трябва да включва всички от следните елементи:
 • Становище от изпълнителен директор или равностойния му орган, изразяващо продължителна подкрепа на Глобалния договор и подновяване на текущия ангажимент към инициативата и нейните принципи.
 • Описание на практическите действия, които организацията е направила, в подкрепа на принципите на ГД и за ангажирането с инициативата. Практическите действия трябва да са свързани с едно или повече от специфичните дейности, предложи за всеки тип нестопански участници в подкрепа на инциативата.
 • Измерване на резултатите (т. е. качествени или количествени резултати).

 

 1. Нестопанските участници трябва да публикуват своето Комюнике на уебсайта на ГД.
 • Нестопанските участници трябва да подадат техните първи комюникета за ангажираност две години от датата на включване в ГД (забележка: Съществуващите нестопански участници към 31 октомври 2013 г. тябва да предоставят тяхното първо комюнике до 31 октовмри 2015 г.) Всички последващи комюникета се изискват до 2 години от предишното подаване. Нестопанските участници се насърчават – но не и задължават – да предоставят годишно комюнике за ангажираност с цел по-голяма прозрачност и оповестяване.
 • От нестопанските участници се изисква да подадат на уебсайта на ГД електронна версия на техните комюникета (в PDF формат) и, ако е възможно, линк (URL) към уеб страницата, която съдържа тяхното комюнике. В допълнение, участниците трябва да попълнят кратък въпросик относно съдържанието на комюникето им.

 

 1. Последствия от ненавременно публикуване на Комюнике за ангажираност
 • Статут на „некомуникиращ“. Нестопански участник, който не публикува Комюникето си навреме, ще бъде означен като „некомуникиращ“ на уебсайта на ГД.

 

 1. Изключване от Глобалния договор
 • Ако некомуникиращ участник не публикува Комюникето си в срок от година от означаването си като некомюникиращ, той ще бъде изключен от Глобалния договор. Името на изключения участник е публично достъпно на уебсайта на Глобалния договор.
 • При желание за повторно присъединяване към ГД на ООН, всички организации, които са били изключени, трябва да кандидатстват.

 

 1. Формат и език
 • Препоръчва се Комюникето за ангажираност да бъде интегрирано в основния инструмент за комуникации със заинтересованите лица, например в годишния доклад на организацията.
 • В случай, че участник не изготвя формални доклади, Комюникето за ангажираност може да бъде създадено като отделен документ.
 • Комюникетата трябва да бъдат съставени на езика/езиците на преобладващите заинтересовани страни. ГД приема комюникета на всички езици.

 

 1. Промяна на сроковете за подаване на Комюнике
 • Искане за коригиране. Нестопанските участници могат да коригират своите срокове за подаване на Комюникето, така че да съвпадат със собствения им цикъл на отчитане, като подадат искане за коригиране чрез уебсайта на Глобалния договор и посочат удобния за тях период. Това искане позволява еднократно отлагане на срока с до 11 месеца.
 • Искане за отсрочка. В случай на предвидимо забавяне при изготвянето на Комюникето за ангажираост, нестопанският участник може да поиска отсрочка за период от 90 дни от датата за подаване на Комюникето като подаде искане за отсрочка на уебсайта на Глобалния договор и предостави разумно обяснение за забавянето. Това искане може да бъде подадено преди срока за подаване да изтече. Всеки предоставен период за отсрочка ще увеличи срока за предоставяне на доклада с 90 дни.

 

[*]  Информацията е изготвена съобразно приетите от Управителния съвет на Глобалния договор на ООН Нови правила за докладване на нестопанските организации и влиза в сила от 1.11.2013 г.