Глобалният Договор призовава компаниите да възприемат, подкрепят и приложат в своята сфера на влияние, сбор от ценности, разделени в четири основни категории:

Права на човека:

Принцип 1. Зачитане и подкрепа за опазването правата на човека.
Принцип 2. Гаранция за необвързване с действия, нарушаващи правата на човека.

Трудови норми:

Принцип 3. Приемане свободата на сдружаване и ефективно признаване на правото на колективно договаряне.
Принцип 4. Премахване на всякакви форми на насилствен и принудителен труд.
Принцип 5. Ефективно премахване на детския труд.
Принцип 6. Изкореняване на дискриминацията по отношение на правото на труд и на професия.

Околна среда:

Принцип 7. Подкрепа за превантивните подходи в опазването на околната среда.
Принцип 8. Подемане на инициативи, стимулиращи поемането на по-голяма отговорност към околната среда.
Принцип 9. Насърчаване развитието и разпространението на технологии, щадящи околната среда.

Антикорупция:

Принцип 10. Подкрепа на антикорупционни инициативи и политика на прозрачност.