Отговорността към обществото започва със солидарност към родителите в компанията

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Отговорността към обществото започва със солидарност към родителите в компанията

Добър работодател преди всичко е семейно-ориентиран. Той подкрепя служителите си в грижата за техните семейства, това заключва последният доклад на УНИЦЕФ и Глобалния договор на ООН, посветен на политиките и практиките за справедливи и стимулиращи условия на труд

Докладът, озаглавен Family-Friendly Workplaces: Policies and Practices to Advance Decent Work in Global Supply Chains, идва в разгара на пандемията, заставила семействата по целия свят да търсят решения за адаптиране към новите условия на живот. Той има за цел да предостави на работодателите насоки за прилагане на т.нар. family-friendly политики, подкрепящи родителите в отглеждането на децата им, както и да ги насърчи да налагат сред бизнес партньорите си и във веригата на доставки добрите трудови условия като стандарт. Но за да разберем кои са тези family-friendly работни места и какво представлява една семейно-ориентирана политика, благоприятстваща социалната среда, ще тръгнем малко по-отдалече.

UNICEF_screenshot
Въпросът за съвместяване на работата с грижата за децата отдавна не стои в дневния ред само на отделния човек, той е в полезрението на обществото, политиката и бизнес организациите. Правото на платено майчинство и бащинство е гарантирано със закон в много държави и нормативен минимум в трудовите правоотношения. Към него се добавят грижата за здравето, платените болнични, подкрепата при кърмене и хранене, допълнителни помощи, достъп до здравна грижа за децата и др. 

За съжаление обаче, за стотици милиони хора в света справедливите условия на труд, които осигуряват на родителите време, услуги и средства за отглеждането на дете, не съществуват или не се прилагат. Лишаването от основни права най-често засяга жените, които поемат по-голяма част от грижите по отглеждането, отдалечавайки ги по този начин от половото равенство. А разклащането на бизнеса и социо-икономическата криза, породена от пандемията, допълнително усложниха ситуацията. 

В доклада се посочва, че спадът в ангажираността и в доходността излага децата на риск от загуба на основни права и ограничен достъп до базисни услуги. По данни на УНИЦЕФ пандемията е довела до още около 150 млн. деца, живеещи в различни измерения на бедността – лишаване от добро здраве, образование, хранене, подслон, вода и хигиена. 

Сега, повече от всякога, обществата имат нужда от засилени социални политики и практики, инициирани от компаниите и насочени към заетите. Защото както не веднъж визионерите на Глобалния договор прокламират: справедливите условия на труд допринасят не само за индивидуалното благополучие, но и за това на децата и семействата на служителите, а чрез тях – на цялото общество.  

Kакво разбираме под термина family-friendly политика? 

Международната финансова корпорация (IFC) през 2017 г. посочва, че family-friendly са онези политики, които помагат на работещите да балансират между работата и личния си живот. Инвестициите в изграждането на политика, солидарна със семейните служители, допринасят за по-здрави, по-образовани деца, по-голямо полово равенство и устойчив икономически растеж. Те също така са свързани с по-висока продуктивност и способност на компаниите да привличат, мотивират и задържат служители. 

Кои са елементите на семейно ориентираната политика?

  • ГАРАНЦИИ ЗА МАЙЧИНСТВО И ПЛАТЕН РОДИТЕЛСКИ ОТПУСК

utube3_screenshotПравото на майчинство е сред международно признатите трудови права, гарантиращо, че работата няма да изложи на риск здравето и благополучието на майката и нейното дете, а от друга страна, че репродуктивните възможности на жената няма да повлияят на нейната икономическа и професионална реализация. Майчинството включва право на най-малко 14 платени седмици и допълнителни помощи, с които майката да подсигури своята издръжка и тази на детето си, докато не работи. Но правата на майките включват също така медицинска грижа, предпазване здравето на бременните и кърмещите жени и децата им от рискове на работното място, защита от уволнение и дискриминация, както и предоставяне на политики и удобства за кърмачките, позволяващи им да се върнат на работа. Майчинството трябва да бъде в размер най-малко две трети от възнаграждението. В препоръка №191 на Международната организация на труда компаниите са насърчавани да осигуряват поне 18 седмици платено майчинство в пълен размер. 

  • ПОДКРЕПА ПРИ ХРАНЕНЕ И КЪРМЕНЕ

Платените почивки за кърмене в работно време позволяват на майките да хранят децата си, след като се завърнат на работа и също са международно признато право. Има силни доказателства, че кърменето допринася за по-ниска заболеваемост, за по-добро развитие на детето, за по-ниски равнища на следродилна депресия и физическо здраве при майките. Там, където доходите са по-ниски, кърменето намалява финансовата тежест върху жените, които харчат значителен дял от заплатата си за скъпи заместители на кърмата. Световната здравна организация и УНИЦЕФ препоръчват жените да кърмят изцяло поне 6 месеца след раждането и да продължат като допълващо хранене 2 години след това. В доклада се набляга на ролята на компаниите в гарантирането на това право – чрез политики и помещения, предназначени за кърмачките. Платените почивки, намаленото работно време, удобства за кърмене и за съхранение на млякото са някои от ключовите начини, по които бизнесът може да окаже подкрепа, да отключи положителна промяна и да превъзмогне социалната стигма, свързана с кърменето. Въпреки всички предимства на естественото хранене, едва 40% от децата под 6-месечна възраст биват хранени според препоръките, далеч по-нисък процент от заложения (70%) в Целите за устойчиво развитие. На глобално ниво завръщането на работа е основна причина майките да прекъснат по-рано кърменето на децата си. Според проучванията жените, живеещи в бедните държави, са най-онеправдани, тъй като са принудени по финансови причини да постъпят на работа скоро след раждане.

  • ДОСТЪПНА, КАЧЕСТВЕНА ДЕТСКА ГРИЖА И ГЪВКАВИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА

Достъпната и качествената грижа за детето е фундаментална за неговото порастване в безопасна и здравословна среда и жизнено необходимо условие за работещите родители, преди всичко майките, защото то улеснява завръщането им на работа след майчинство и води до по-ниски нива на бедност сред жените. Изследванията, цитирани в доклада, показват, че адаптирането на работното място и гъвкавостта на работодателя водят до отлив на стрес и спад в текучеството на работещите родители. 


utube6_screenshotСитуацията с COVID-19 изостри нуждата от спазването на тези права и отговорни практики. Затварянето на училищата и на центровете за детска грижа и дистанционната работа натовариха родителите с допълнителни роли и ги предизвикаха да търсят решения за отглеждането на децата си при засилена несигурност. В моменти като този адаптивността и гъвкавостта на работодателите са основополагащи за успешното възстановяване на държавите от здравната, икономическата и социалната криза. Авторите на доклада отбелязват, че макар да сме далече от разбирането на цялостния ефект от кризата, потенциално пропуснатите ползи от слаба грижа за децата, ще имат сериозни икономически последици за родителите (най-вече майките). 

  • СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И ГАРАНТИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ

Подкрепата на родителите от страна на бизнеса е изключително важна, но инициативите на работодателя и заинтересованите страни не са заместител на социалната политика на държавата. Служителите, които нямат постоянни договори с компаниите като наемниците, са пример за засегнати лица, които могат да бъдат изключени от политиката на работодателите, оставяйки ги да разчитат на държавната помощ. Имайки предвид дълбокия ефект на пандемията върху бизнеса, програмите за социална помощ и зачитането на трудовите права са единственият път за преминаване и излизане от кризата.

utube_screenshot
ЗАЩО КОМПАНИИТЕ СЕ СТРЕМЯТ КЪМ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРАНИ ПОЛИТИКИ?

Ключовите мотиви на компаниите да придобият семейно-ориентирани политики и да ги прилагат в своите вериги на доставки са свързани на първо място с нормативни съображения. За да се нарича отговорна, една компания преди всичко трябва да спазва определени изисквания, произтичащи от националното законодателство, браншовите стандарти, международните стандарти за качество, споразуменията с професионалните организации и етичните кодекси. Отвъд тези изисквания корпоративните family-friendly политики се явяват допълнителни стъпки в утвърждаването на ценностите и културата на компанията. 

Разпознаването на ползите от гледна точка на бизнес резултатите е друг важен аспект. В доклада биват изведени следните преимущества: 

  • По-добро представяне

Половото равенство на работното място има позитивно отражение върху корпоративното представяне, като по данни на Международната организация на труда стойността на новите пазарни възможности възлиза на над 12 трилиона долара годишно. Основна пречка пред равното участие на жените на трудовия пазар е недостатъчния размер на майчинството, което натоварва допълнително майките при отглеждането на децата и става причина за тяхното „изпадане“ или изоставане от пазара на труда. Много компании прилагат такива семейно- ориентирани политики като гъвкаво работно време и помощ в отглеждането, които водят до по-голямо равенство и по-високи бизнес резултати.

  • Наемане и задържане на персонал

Основано на дълбочинно теренно проучване и интервюта с бизнеса, изследване на Международната финансова корпорация показва, че family-friendly политиките правят организациите по-привлекателни за потенциалните служители, водят до по-ниско текучество на кадри и по-ниски разходи по наемане на персонал. В същото време ефективността на служителите нараства, намаляват отсъствията от работното място, повишава се мотивацията и принадлежността към компанията. Половото равенство от своя страна подобрява изходните шансове на жените да заемат високи позиции. Всичко това са предпоставки за консолидиране на корпоративната репутация на добър работодател в средата, в която компанията оперира. 

  • Повишена продуктивност в резултат от благосъстоянието на служителите

Резултати от проучване на Бостънската консултантска група от 2017, цитирано в доклада, свидетелстват за положително въздействие на семейно-ориентираните практики върху продуктивността на работещите чрез грижа за здравето и тяхното благосъстояние. Видно е, че платеното майчинство/бащинство и допълнителните помощи при отглеждане на дете осигуряват необходимото спокойствие на родителите, в резултат на което те са по-ангажирани, по-фокусирани и по-ефективни в изпълнението на задълженията си. 

Списъкът с предимства за бизнес организациите в прилагането на family-friendly политики може да бъде продължен. Несъмнено, всяка компания, която е поела по този път, има своите аргументи зад съответните инвестиции в програми и политики, насочени към служителите. Дали са финансови, имиджови или в морален смисъл от по-висок порядък, в крайна сметка те спомагат за стабилността и благополучието на отделния човек и на организацията като цяло. 

utube5_screenshot
Кои са стъпките в интегрирането на семейно-ориентираните политики – може подробно да се запознаете в доклада на УНИЦЕФ и Глобалния договор на ООН –
Family-Friendly Workplaces: Policies and Practices to Advance Decent Work in Global Supply Chains. Статията е подготвена въз основа на информацията, която той съдържа. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]