АЕЦ “Козлодуй”: Важен аспект от корпоративната култура на „АЕЦ Козлодуй” е мотивирането на екипа да участва в различни екоинициативи, които показват начин на мислене, съзвучен със световните тенденции за постигане на хармония в отношенията човек – природа”

Засаждане на дърво по повод Световния ден на околната среда_5 юни_2019 гБългарската мрежа попита компаниите-членове защо биоразнообразието е важна тема за тях и какви инициативи в сферата на околната среда са предприели през годините. В серия от публикации ще споделим с Вас техните отговори. Втората компания, която отговаря на нашите въпроси е АЕЦ “Козлодуй”:

 1. Защо според компанията Ви биоразнообразието е важна тема? Защо мениджмънтът се застъпва за нея?

България е една от страните с най-богато биологично разнообразие в Европа. Грижата за опазването на биологичното разнообразие се потвърждава както от националното ни законодателство, така и от присъединяването на Република България към международните актове и инициативи в тази област. 

Растителният и животинският свят в района на АЕЦ „Козлодуй” е изключително многообразен, поради което темата за биоразнообразието е от важно значение за компанията.Площадката се намира в близост до р. Дунав, което обуславя и богатството от различни видове риби, земноводни, насекоми, бозайници и птици. По двата бряга на р. Дунав попадат няколко защитени зони по „Натура 2000”. За много от видовете риби водосборът на р. Дунав е единственото място, където те се срещат.

 1. Като отговорна компания Вие имате дългосрочен ангажимент към опазването на околната среда. В какво се изразява политиката на Вашата компания? 

Политиката на АЕЦ „Козлодуй” по отношение на биоразнообразието, е насочена към изграждане и поддържане на зелена система на и около промишлената площадка. Чрез нея се осъществява екологичната връзка на предприятието с околната среда, тя е и средство за подобряване на жизнената среда, микроклимата, хигиенните условия и облика на атомната електроцентрала. 

Към настоящия момент  зелената система има обща площ 545, 879 дка. Съществуват над 3 700 дървета, които се поддържат и обновяват постоянно, като през последните години са засадени повече от 1 200 млади дървета и около 6,536 дка храсти и лиани. За оформянето и поддържането на зелените масиви се използват предимно местни видове.

Системни грижи се полагат още от самото начало на изграждане на енергийните мощности, когато започва и успоредното създаване на зелени структури. В допълнение е реализиран и горско-защитен зелен пояс от южната страна на производствената площадка, допълнен от дървесни масиви северно от нея. 

Една от основните цели при поддържането на зелената система е осигуряването на безопасна среда за представителите на животинския и растителен вид. Поддържането на разнообразна и естетически издържана среда създава предпоставки за позитивна нагласа и повишаване на работоспособността. Растителността на площадката има и чисто практически прахозадържащи функции.

 1. Посочете конкретни примери за инициатива в областта на опазването на околната среда и по-специално в полза на биоразнообразието?
 • От специалисти в Дружеството е изработена брошура на тема „Биоразнообразието в района на АЕЦ „Козлодуй”. Брошурата е достъпна за всички служители чрез вътрешната информационна страница на Дружеството;
 • По повод 21 май – Световен ден за засаждане на дръвче, е направено обръщение към всички служители и техните деца да се включат в инициативата, като посадят дръвче или храст на избрано от тях място и заснемат събитието;
 • Организиран е фотоконкурс на тема „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” И ПРИРОДАТА – СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО с цел служителите на Дружеството и членове на техните семейства да популяризират грижата на АЕЦ „Козлодуй” за заобикалящата ни природа;
 • Организирана е мобилна фотоизложба на тема „АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” И ПРИРОДАТА – СЪВМЕСТНО СЪЖИТЕЛСТВО, която ще бъде открита по повод 5 юни 2020 г. – Световен ден на околната среда. Изложбата включва информация и любопитни факти за различни видове животни и растения, включително за редки и застрашени видове, като основната цел е да представи богатството на биоразнообразието в района на атомната централа пред широката публика по интересен, забавен и нестандартен начин. През цялата 2020 г. фотоизложбата ще бъде позиционирана на различни места в атомната електроцентрала и гр. Козлодуй;
 • Организирано е издаването на фотоалбум на тема АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”-  ПОГЛЕД КЪМ ПРИРОДАТА, по повод юбилейно честване на 20 г. стартирането на дейностите по управление на околната среда в АЕЦ „Козлодуй”; 
 • В непосредствена близост до Дом на енергетика в гр. Козлодуй е създадена „Алея на екологията”, в която всяка година на 5 юни се засажда червен явор;
 • Ежегодно АЕЦ „Козлодуй” организира детски конкурс за рисунки под надслов „АЕЦ – енергия за чиста природа”. Така към важната тема за околната среда се привличат и най-малките. 
 1. Ангажирате ли и по какъв начин служителите си с темата “Биоразнообразие” или с друга екологична кауза, която защитавате?

Важен аспект от корпоративната култура на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД  е привличането и мотивирането на екипа да участва в различни екоинициативи, които показват начин на мислене, съзвучен със световните тенденции за постигане на хармония в отношенията човек – природа. 

Отбелязване на Световния ден на околната среда_ 5 юни 2019 гАЕЦ „Козлодуй” ежегодно изготвя Екологичен календар, в който се планират различни мероприятия и съвместни инициативи с Община Козлодуй, Басейнова дирекция „Дунавски район”, Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Враца и др. Ежегодно се отбелязват Часът на земята, Световният ден на околната среда – 5 юни, Денят на р. Дунав – 29 юни, Европейската седмица на мобилността и много др. Във всички обекти и помещения, стопанисвани от атомната централа, е въведено разделно събиране на отпадъците.

За повишаване на осведомеността и подобряване на взаимодействието с работещите, на вътрешната информационна страница (Интранет) е създаден раздел “Управление на околната среда”, където периодично се публикуват брошури и актуални информационни материали с екологична насоченост.